سلام ، به سایت خیریه امام هادی (ع) خوش آمدید
تلفن واتساپ و ایتا: 09912709373
شماره ثبت : 18119
گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/10/09

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/10/09

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را همراهان گرامی خلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع) سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/  بروز رسانی‌ شد گزارش‌ این‌ هفته‌ خیریه‌ امام‌ هادی: . ۱ 🌸طبق درخواست یک خانواده جهت تحت پوشش قرار گرفتن در خیریه که سرپرست خانواده به بیماری قطع نخاع مبتلا گردیده و دارای کارت معلولیت است و همچنین مادر خانواده بیمار سخت می‌باشد در جلسه مطرح و مقرر گردید که هر سه نفر اعضای خانواده تحت پوشش قرار گیرند ۲ 🌸 طبق درخواست یک خانواده بیمار ...

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/10/02

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/10/02

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را همراهان گرامی خلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع) سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/  بروز رسانی‌ شد گزارش‌ این‌ هفته‌ خیریه‌ امام‌ هادی . ۱ 🌸طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت خرید ایزی لایف برای سرپرست خانواده که هر بار حدوداً یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان هزینه پرداخت می‌کند در جلسه مطرح و مبلغ آن به صورت همت عالی جمع آوری و پرداخت شد ۲ 🌸طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت خرید ایزی‌لایف در جلسه مطرح " ...

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/۰9/11

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/۰9/11

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را همراهان گرامی خلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع) سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/  بروز رسانی‌ شد گزارش‌ این‌ هفته‌ خیریه‌ امام‌ هادی . 🍀طبق درخواست یک خانواده جهت تحت پوشش قرار گرفتن در خیریه که در هفته قبل مطرح و به گروه تحقیق ارجاع داده شده بود در جلسه مطرح و مقرر گردید۴ نفر از اعضای خانواده تحت پوشش خیریه قرار گیرند ۲ 🍀طبق درخواست یک خانواده جهت تامین هزینه‌ تعمیر یخچال در جلسه مطرح و مبلغ آن به ...

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/۰۸/۲7

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را همراهان گرامیخلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع)سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/  بروز رسانی‌ شد گزارش‌ این‌ هفته‌ خیریه‌ امام‌ هادی . ۱ 🌸 طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت هزینه درمان به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در جلسه مطرح و مبلغ آن به صورت همت عالی جمع آوری و پرداخت گردید ۲ 🌸 طبق درخواست یک خانواده جهت هزینه‌های خرید ایزی لایف در جلسه مطرح و مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان به صورت ...

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

ثنا و حمد بی‌پایان خدا راکه صنعش در وجود آورد ما را همراهان گرامیخلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع)سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/  بروز رسانی‌ شد گزارش‌ این‌ هفته‌ خیریه‌ امام‌ هادی ۱ 🌸طبق درخواست یک خانواده جهت عضویت در خیریه در جلسه مطرح و پس از بررسی و تحقیق نامحسوس فقط با تامین جهیزیه این خانواده موافقت گردید و به دلیل کار کردن پسر و مادر خانواده با عضویت این خانواده در خیریه موافقت‌ به‌ عمل‌ نیامد ۲ 🌸طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت تحویل بخاری به‌ دلیل‌ فصل ...

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

گزارش جلسه ی هفتگی خیریه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

ثنا و حمد بی‌پایان خدا راکه صنعش در وجود آورد ما را همراهان گرامیخلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع)سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/  بروز رسانی‌ شد گزارش‌ این‌ هفته‌ خیریه‌ امام‌ هادی ۱ 🍀طبق بررسی چندین پرونده که به دلیل فارغ التحصیل شدن و همچنین ازدواج فرزندان آنها در جلسه مطرح و سهمیه ارزاق هر کدام یک نفر کسر گردید ۲ 🍀 طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت درخواست کامپیوتر برای‌ فرزندشان و همچنین‌ بدهی شهریه فرزندشان‌ در جلسه‌ مطرح‌ و‌ مقرر‌ گردید که مبلغ سه میلیون تومان وام جهت ...